Ouderbijdrage

De ouderraad heeft ook als taak om de ouderbijdrage te innen en te beheren onder toeziend oog van de MR. Dit om activiteiten van de OR te kunnen bekostigen wordt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 26,50 per kind voor de groepen 1 t/m 7 (dit is inclusief de bijdrage voor de schoolreis).

 

Voor de kinderen van groep 8 is een ouderbijdrage van €19,00 vastgesteld. Ouders wordt gevraagd om deze bijdrage vóór 1 oktober aan de Ouderraad over te maken.Het rekeningnummer is NL82RABO 0105.0378.42 t.n.v. Ouderraad Bs de Muldershof .

 

Op de jaarvergadering van de Ouderraad krijgt u een financieel verslag van de besteding van uw bijdrage. Alleen voor het schoolkamp van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd. Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. Dat betekent dat u niet verplicht bent om deze te betalen.

Als u niet bijdraagt kan het zijn dat uw kind niet aan alle activiteiten kan meedoen die uit de bijdrage worden betaald.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.