Zo ziet ons onderwijs eruit

Onze missie en visie zijn de leidraad voor onze ontwikkeling. Wij zijn een school met een breed aanbod en we blijven ons continu ontwikkelen. Daar hebben we plezier in.

 

Onze uitgangspunten

Om onze visie kracht bij te zetten hanteren we de volgende uitgangspunten:

Kinderen voelen zich bij ons veilig en komen graag naar school.

 • Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling, op zijn eigen niveau.
 • De leerkracht wordt steeds meer begeleider van het leerproces van het kind.
 • In onze lerende organisatie heerst een goed werkklimaat onder de collega’s.
 • Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk.
 • Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben respect voor elkaar.
 • De zorg is structureel goed verzorgd.
 • We hebben een up-to-date onderwijskundig pakket en creëren daarbij een doorgaande lijn in de school.
 • Het werken met computers is geïntegreerd in ons onderwijs.

Kind centraal

De Muldershof biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen, en de behoefte aan waardering (van en voor anderen) vormen een belangrijke basis waarop je kind zich kan ontwikkelen tot een positief-kritische, zelfstandige en sociaal vaardige medeburger. Bij ons leert je kind leren. Wij streven naar samenwerking met alle partners rondom je kind. Onze werk-, leer- en benaderingswijze sluit aan op zijn of haar leefwereld. Daarbij vinden wij het essentieel dat we goed contact hebben met jullie. We informeren jullie dan ook proactief. Samen met alle betrokkenen (binnen en buiten de school) realiseren wij onze doelen!

Structuur en organisatie

Ons onderwijs heeft een duidelijke structuur en organisatie. We werken met jaargroepen, waarin kinderen van ongeveer gelijke leeftijd bij elkaar zitten.

Via een duidelijke en gestructureerde aanpak stimuleren we de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk – op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief niveau.

In groep 1 en 2 geven we elk kind de kans zich op eigen tempo te ontwikkelen. We dagen je kind uit, zorgen voor de juiste prikkels. Vanuit het spel komt je kind tot leren. We richten ons onderwijs zo in, dat kinderen met elkaar kunnen spelen, op onderzoek uitgaan en praten over verschillende onderwerpen. Bij een stagnerende ontwikkeling kan speciale leerlingbegeleiding in beeld komen.

In groep 3 tot en met 8 werken we kindgericht én leerstofgericht. In de hele school zorgen we voor differentiatie met diverse instructievormen in de lessen. Per vak- en vormingsgebied gaan we uit van een basisprogramma dat alle leerlingen moeten beheersen. Voor iedere les, trimester en leerjaar zijn doelen vastgelegd. De leerkracht houdt bij of deze doelen behaald worden. Ook hier kan speciale leerlingbegeleiding in beeld komen.

Onze Kernwaarden

De Muldershof staat voor 5 kernwaarden. Wat we doen vloeit daaruit voort.

Professioneel:
Leerlingen leren planmatig en doelgericht. We dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: ze leren doelen stellen, reflecteren en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook het leerkrachtenteam blijft zich ontwikkelen.

Betrokken:
Door onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. We hebben oog voor de eigenheid van kinderen en sluiten daarbij aan.

Samen
Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle vormen van samenwerking bij ons op school. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd. En in een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving.

Eigenheid
Onze school kenmerkt zich door rust, structuur, duidelijkheid en een warm pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich welkom voelen. Bij ons op school leren de kinderen met DenkBeelden  DenkBeelden is een praktische didactische werkwijze die nauw aansluit op het leren in de 21ste eeuw. Deze wijze van leren geeft handen en voeten aan ons onderwijs. Op een onderbouwde, duurzame, toekomstbestendige én innovatieve wijze.

Toekomstgericht
Wij zijn een aspirant Brainportschool. Wij werken volgens de 3 pijlers van Brainport: 3.O-leren, Omgevingsgericht leren en Internationalisering.

Kwaliteit

Op Brede school De Muldershof werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merk je aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem, de inzet van ICT en onze continue schoolontwikkeling.

Verder kunnen de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers- een indruk geven van de kwaliteit van onze school.

Onderwijs

 • Schoolbibliotheek Het Leespunt

  We beschikken op onze school over een prachtige schoolbibliotheek, het LeesPunt. Deze bibliotheek is opgezet in nauwe samenwerking met de openbare bibliotheek, Bibliotheek De Lage Beemden, en wordt onderhouden door zeer enthousiaste vrijwillige ouders.

  In de moderne samenleving is goed kunnen lezen een groot goed. Goed technisch kunnen lezen is een voorwaarde voor begrijpend lezen. Als iemand het technisch en begrijpend lezen goed beheerst kan deze meer kennis opdoen en zich daardoor beter ontwikkelen. Men kan zich dan beter staande houden in onze maatschappij.

  Het LeesPunt beschikt daarom over een uitgebreide collectie prentenboeken, informatieve boeken, Makkelijk Lezen boeken en leesboeken. Jaarlijks worden er nieuwe boeken aangeschaft, waardoor de collectie actueel en aantrekkelijk blijft. Het uitgangspunt van de schoolbibliotheek is leesbeleving en leesplezier. De boeken staan gerangschikt in thema’s die aansluiten bij de interesses van kinderen. Denk hierbij aan ‘sport’, ‘natuur’, ‘fantasie’, spannend’, ‘school’, etc. Binnen elk thema staan zowel lees- als informatieve boeken. Het idee hierachter is dat kinderen een boek kiezen dat ze LEUK vinden!

  Ook vanuit thuis kunnen de kinderen de collectie van het LeesPunt raadplegen. Dat kan via de volgende link: LINK PORTAL.

   

 • Denkbeelden en Coöperatieve werkvormen

  Wij werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen. DenkBeelden zijn grafische modellen die helpen ons denken en leren te stimuleren. Ze ondersteunen de creativiteit van je kind. Coöperatieve werkvormen geven ook het sociale aspect van het leren aandacht. Wij passen de diverse werkvormen met regelmaat toe tijdens het uitleggen of verwerken van de leerstof. Dat kan betekenen dat je kind op het einde van het schooljaar of al eerder een werkboekje mee naar huis brengt, waarin niet alle opdrachten zijn gemaakt. Deze opdrachten zijn dan vervangen door denkbeelden.

   

   

 • Brainport

  De Muldershof is aspirant Brainportschool. Wat houdt Brainport Onderwijs eigenlijk in? Brainportscholen kenmerken zich door de samenwerking met allerlei partijen in de regio, ook met andere Brainportscholen. In de samenwerking tussen de Brainportscholen staan de kenmerkende principes van Brainport Eindhoven (innovatie, kennisdeling, samenwerking) centraal. Samen zoeken de leerkrachten naar vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. Elke school geeft hier, binnen de kaders, vorm aan vanuit de eigen identiteit van de school. Er zijn drie pijlers opgesteld die leidend zijn voor het basisonderwijs: 3-O leren, internationalisering en omgevingsgericht leren.