Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij je op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van je kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact.

  Startgesprekken
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders van alle groepen een uitnodiging voor een gesprek. De bedoeling is dat ouders over hun kind kunnen vertellen, er heldere afspraken met ouders kunnen worden gemaakt en uitspreken wat de school en ouders van elkaar (mogen) verwachten.

  Ouderavond / rapporten
  De leerkrachten van groep 1 en 2 rapporteren mondeling en wel op de geplande ouderavonden, maar ook terloops. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.

  Alle kinderen krijgen een rapport, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze Muldermail. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

  Peutermeespeelochtend en open dag Laarbeek
  De peuters die voor onze school gekozen hebben en / of nieuwe ouders met peuters die nog een schoolkeuze moeten maken zijn extra welkom op de volgende momenten:
  Woensdag 25 september 2024 Peutermeespeelochtend
  Woensdag 12 februari 2025 Open Dag Laarbeek
  Woensdag 12 maart 2025 Peutermeespeelochtend

  Inloopochtenden
  Drie keer per jaar heeft uw kind de gelegenheid het werk in de groep aan u te laten zien tussen 8.15 en 8.30 uur.
  Dit is gepland op de volgende data: woensdag 9 oktober 2024; woensdag 5 februari 2025 en woensdag 14 mei 2025.

  Muldershof Heeft Talent
  Twee maal per jaar vinden er optredens plaats tijdens ‘De Muldershof heeft talent’. Naast ‘n groepsoptreden, waar iedere leerkracht van de groep voor zorgt, kunnen leerlingen individueel of in ‘n groepje verschillende talenten laten zien. Bijvoorbeeld: een verhaal voorlezen, gedicht voordragen, instrument bespelen, dansen, zingen, toneel, acrobatiek, goocheltrucs, etc. Alle ouders van de optredende groepen zijn van harte welkom om te komen kijken. Indien ouders er zelf niet bij kunnen zijn, dan mag ook iemand anders komen kijken.
  Deze talentenshows staan op het programma op 16, 17 en 18 oktober 2024 en tevens op 26, 27 en 28 maart 2025. Het exacte rooster wanneer elke groep aan de beurt is, volgt te zijner tijd.

 • Eten en drinken

  Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gezamenlijk op school met de leerkracht. Wij stimuleren dat kinderen een gezonde lunch (incl. drinken) mee naar school  nemen. Na het lunchen gaan alle kinderen een half uurtje buitenspelen. Tijdens dit buitenspelen is er toezicht door middel van pleinwacht.

  Voor in de ochtendpauze is een stuk(je) fruit een gezonde snack.

 • Ziek melden

  Is je kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

  Ziekmelden doe je altijd vóór 8.30 uur telefonisch of via de schoolapp. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met je op.

 • Klachtenprocedure

  Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag met je samen aan de oplossing. Kom je er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directeur.

  Klachtenregeling

  Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kun je een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover lees je meer op de website van onze Stichting.

  Interne contactpersoon

  Onze interne contactpersonen – Stan van Dinther en Nicole de Koning  –  geven je graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

  Wat doet de interne contactpersoon?

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouders.

  Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Hierdoor hebben de ouders en leerkrachten invloed en inspraak op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is verplicht voor elke basisschool. De taken en bevoegdheden staan duidelijk omschreven in het reglement van de MR.

  Wie zitten in de MR?

  Voorzitter: Paul Swinkels (ouder)

  Lid: Kim Roumans (ouder)

  Lid: Lynette Dijkman (ouder)

  Lid: Lotte Schepers (leerkracht)

  Lid: Kim van Hout (leerkracht)

  Lid: Eric Raaijmakers (leerkracht)

  Wat doet een MR?

  De MR vergadert zes maal per jaar. In de Muldermail staan de vergaderingen aangegeven. Tijdens de vergaderingen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn in een aantal gevallen vooraf vastgelegd. Uiteraard komen er ook onderwerpen die voor dat moment of nabije toekomst van belang zijn. Bv. het schoolplan wordt elk jaar verplicht besproken. Zo is er een dertigtal onderwerpen waarin de MR gekend wordt. Ook heeft de MR 2x per jaar overleg met het schoolbestuur. Om goed te functioneren binnen de MR zorgt de MR voor scholing van zijn leden.

  Wat kun je met de stem van de MR; de stem van de ouders?

  Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Je hebt zelfs recht op medezeggenschap. Hierdoor kan de school rekening houden met je wensen en ideeën. De MR biedt je de mogelijkheid om inspraak te krijgen over schoolse zaken. De vergaderingen zijn openbaar en je kunt altijd schriftelijk of mondeling onderwerpen aankaarten die je van belang vindt voor de school. Dit kan gaan over pesten of over veiligheid van de school etc. De MR is het orgaan om dit aan te kaarten.

  E-mail: mrmuldershof@eenbes.nl

  GMR

  Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

 • Ouderraad

  De belangrijkste taken van de Ouderraad zijn het bevorderen van het contact tussen ouders en school en het team ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Activiteiten waarvoor anders de tijd en/of de middelen zouden ontbreken.

  Wat doet een OR?

  De Ouderraad is een enthousiaste groep ouders die helpt met het organiseren van allerlei feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en het schoolreisje. Daarnaast zorgen ze bijvoorbeeld voor ijsjes op hele warme dagen en wordt onder andere bijgedragen aan een luchtkussen voor de Koningsspelen.

  De Ouderraad vergadert zeven keer per jaar. Ook hebben ze eenmaal per jaar een ledenvergadering waarop ze het financiële jaarverslag behandelen.

  Vrijwillige ouderbijdrage

  De activiteiten van de Ouderraad worden voornamelijk mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig van aard. Dat betekent dat u niet verplicht bent om deze te betalen. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 26,50 per kind voor de groepen 1 t/m 7 (dit is inclusief de bijdrage voor de schoolreis). Voor de kinderen van groep 8 is een ouderbijdrage van €19,00 vastgesteld.

  Deze ouderbijdrage kan betaald worden door een overschrijving naar rekeningnummer NL82RABO 0105.0378.42 t.n.v. “Stg. Ouderraad BS De Muldershof” of via de volgende link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=z96BvQUEQwmKGYNUmKnoUA

  De Ouderraad genereert daarnaast extra inkomsten middels Rabo ClubSupport en door het inzamelen van kleding en frituurvet.

  Op dit moment bestaat de Ouderraad uit:

  Sanne Nooijen (voorzitter)

  Mandy Leenders-Sauvé (secretaris)

  Thijs Claessen (penningmeester)

  Clementien Migchels (lid)

  Helmi Kivits-Eekels (lid)

  Ilona van Moorsel (lid)

  Ingrid Verbakel-van de Meulengraaf (lid)

  Monique van Geffen-Lammers (lid)

  Nancy Vogels (lid)

  Patrick Ipenburg (lid)

  Patty Wilbers (lid)

   

  E-mail: ormuldershof@eenbes.nl

School- en gymtijden en vakanties

 • Schooltijden

  Schooltijden 2024-2025
  De groepen 1 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 08.30 – 14.30 uur.
  Op woensdag gaat iedereen naar school van 08.30 – 12.00 uur.

  Ochtendpauze
  De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben een kwartier ochtendpauze van 10.15 – 10.30 uur.

  Tussendoortje
  Wij verzoeken je vriendelijk om je kind(eren) een gezond tussendoortje mee te geven.

  De school is om 12.00 uur uit op

  Vrijdag 18 oktober 2024

  Vrijdag 20 december 2024

  Vrijdag 28 februari 2025

  Vrijdag 18 april 2025

  Vrijdag 4 juli 2025

   

 • Gymtijden

  De gymlessen van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in gymzaal D’n Ekker door de eigen leerkracht Voor deze lessen dienen de kinderen geschikte kleding mee te brengen: sportbroek, shirt (of turnpakje ) en gymschoenen.

  Gymrooster 2023-2024

  Maandag Zaal 4
  08.30-09.30  8
  09.30-10.25  7
  10.25-11.20  6
  11.20-12.15  5
  13.00-13.45  4
  13.45-14.30  3

   

  Vrijdag Zaal 4
  08.30-09.30  3
  09.30-10.25  4
  10.25-11.20  5
  11.20-12.15  6
  13.00-13.45  7
  13.45-14.30  8
 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2024 – 2025

  Herfstvakantie : 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie : 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie : 3 t/m 7 maart 2025
  Tweede Paasdag : valt in de meivakantie
  Meivakantie : 21 april t/m 2 mei 2025
  Bevrijdingsdag: 5 mei 2025
  Hemelvaart : 29 en 30 mei 2025
  Tweede Pinksterdag: 9 juni 2025
  Zomervakantie : 7 juli t/m 15 augustus 2025

 • Studiedagen

  Studiedagen schooljaar 2024-2025
  In verband met studiedagen voor het team zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij:

  Studiedag: maandag 7 oktober 2024

  Studiedag: donderdag 31 oktober 2024

  Studiedag: vrijdag 6 december 2024

  Studiedag: dinsdag 1 april 2025

  Studiedag: woensdag 28 mei 2025

  Studiedag: maandag 30 juni 2025

   

Downloads