Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij je op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van je kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact.

  Startgesprekken
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders van alle groepen een uitnodiging voor een gesprek. De bedoeling is dat ouders over hun kind kunnen vertellen, er heldere afspraken met ouders kunnen worden gemaakt en uitspreken wat de school en ouders van elkaar (mogen) verwachten.

  Ouderavond / rapporten
  De leerkrachten van groep 1 en 2 rapporteren mondeling en wel op de geplande ouderavonden, maar ook terloops. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.

  Alle kinderen krijgen een rapport, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze Muldermail. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gezamenlijk op school met de leerkracht. Wij stimuleren dat kinderen een gezonde lunch (incl. drinken) mee naar school  nemen. Na het lunchen gaan alle kinderen een half uurtje buitenspelen. Tijdens dit buitenspelen is er toezicht door middel van pleinwacht.

  Voor in de ochtendpauze is een stuk(je) fruit een gezonde snack.

 • Ziek melden

  Is je kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

  Ziekmelden doe je altijd vóór 8.30 uur telefonisch of via de schoolapp. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met je op.

 • Klachtenprocedure

  Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag met je samen aan de oplossing. Kom je er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directeur.

  Klachtenregeling

  Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kun je een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover lees je meer op de website van onze Stichting.

  Interne contactpersoon

  Onze interne contactpersonen – Stan van Dinther en Nicole de Koning  –  geven je graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

  Wat doet de interne contactpersoon?

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouders.

  Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Hierdoor hebben de ouders en leerkrachten invloed en inspraak op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is verplicht voor elke basisschool. De taken en bevoegdheden staan duidelijk omschreven in het reglement van de MR.

  Wie zitten in de MR?

  Voorzitter: Paul Swinkels (ouder)

  Lid: Kim Roumans (ouder)

  Lid: Lynette Dijkman (ouder)

  Lid: Lotte Schepers (leerkracht)

  Lid: Kim van Hout (leerkracht)

  Lid: Eric Raaijmakers (leerkracht)

  Wat doet een MR?

  De MR vergadert zes maal per jaar. In de Muldermail staan de vergaderingen aangegeven. Tijdens de vergaderingen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn in een aantal gevallen vooraf vastgelegd. Uiteraard komen er ook onderwerpen die voor dat moment of nabije toekomst van belang zijn. Bv. het schoolplan wordt elk jaar verplicht besproken. Zo is er een dertigtal onderwerpen waarin de MR gekend wordt. Ook heeft de MR 2x per jaar overleg met het schoolbestuur. Om goed te functioneren binnen de MR zorgt de MR voor scholing van zijn leden.

  Wat kun je met de stem van de MR; de stem van de ouders?

  Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Je hebt zelfs recht op medezeggenschap. Hierdoor kan de school rekening houden met je wensen en ideeën. De MR biedt je de mogelijkheid om inspraak te krijgen over schoolse zaken. De vergaderingen zijn openbaar en je kunt altijd schriftelijk of mondeling onderwerpen aankaarten die je van belang vindt voor de school. Dit kan gaan over pesten of over veiligheid van de school etc. De MR is het orgaan om dit aan te kaarten.

  E-mail: mrmuldershof@eenbes.nl

  GMR

  Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

 • Ouderraad

  De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het contact bevorderen tussen ouders en school en het team ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

  Het bestuur van de  ouderraad bestaat uit de voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het is een enthousiaste groep ouders die 7 keer per jaar vergadert. Daarnaast vergadert de OR elk jaar samen met de ouderraden van de andere 3 Beek en Donkse scholen zodat ze ook met hen een goed contact onderhouden en ook samen activiteiten kunnen organiseren.

  Ook hebben ze 1 maal per jaar een ledenvergadering waarop ze het jaarverslag en het financiële verslag behandelen.

  Wat doet een OR?

  Zij helpen met het organiseren van allerlei feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval enz. Ze zorgen ook voor iets lekkers met de kermis of eens een ijsje als het erg warm is. Ze genereren hiervoor extra inkomsten door kleding en frituurvet in te zamelen.

  Op dit moment bestaat de OR uit:

  Sanne Nooijen (voorzitter)

  Thijs Claessen (penningmeester)

  Mandy Leenders-Sauvé (secretaris)

  Clementien Migchels (lid)

  Helmi Kivits- Eekels (lid)

  Ilona van Moorsel (lid)

  Nancy Vogels (lid)

  Natasja Ermers (lid)

  Patrick Ipenburg (lid)

  Patty Wilbers (lid)

  Ingrid Verbakel-van de Meulengraaf (lid)

   

  E-mail: ormuldershof@eenbes.nl

School- en gymtijden en vakanties

 • Schooltijden

  Schooltijden 2022-2023
  De groepen 1 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 08.30 – 14.30 uur.
  Op woensdag gaat iedereen naar school van 08.30 – 12.00 uur.

  Ochtendpauze
  De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben een kwartier ochtendpauze van 10.15 – 10.30 uur.

  Tussendoortje
  Wij verzoeken je vriendelijk om je kind(eren) een gezond tussendoortje mee te geven.

 • Gymtijden

  De gymlessen van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in gymzaal D’n Ekker door een vakleerkracht. Voor deze lessen dienen de kinderen geschikte kleding mee te brengen: sportbroek, shirt (of turnpakje ) en gymschoenen.

  Gymrooster 2023-2024

  Maandag Zaal 4
  08.30-09.30  8
  09.30-10.25  7
  10.25-11.20  6
  11.20-12.15  5
  13.00-13.45  4
  13.45-14.30  3

   

  Vrijdag Zaal 4
  08.30-09.30  3
  09.30-10.25  4
  10.25-11.20  5
  11.20-12.15  6
  13.00-13.45  7
  13.45-14.30  8
 • Vakanties

  Eerste schooldag maandag 28 augustus 2023

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024
  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023

  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

  Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024

  Tweede Paasdag 1 april 2024

  Koningsdag 27 april 2024 (valt op een zaterdag)

  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024

  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024

  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

 • Studiedagen

  Studiedagen schooljaar 2023-2024
  In verband met studiedagen voor het team zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij:

  Vrijdag 13 oktober 2024

  Woensdag 6 december 2024

  Maandag 4 maart 2024

  Dinsdag 21 mei 2024

  Donderdag 20 juni 2024

  Maandag 1 juli 2024

   

Downloads