Ondersteuning

Begeleiding

Eén van de allerbelangrijkste opdrachten van onze school is: alle kinderen zodanig begeleiden in hun schoolloopbaan, dat ze hun mogelijkheden en capaciteiten optimaal benutten. Dit kan alleen als we rekening houden met verschillen tussen kinderen. Door goed naar hen te kijken, hun manier van werken te observeren en het werk te beoordelen, signaleren we bij sommige kinderen leerproblemen. We gebruiken de 1-zorgroute om onderwijs op maat te geven. 

Op onze school zijn de intern begeleiders verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen. Zij overleggen regelmatig met de leerkrachten over de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en de opbrengsten. Zij hebben een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten.
Ondersteuning wordt op onze school gegeven in vijf verschillende niveaus:  

 • Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep. De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken we van het normale lesaanbod;
 • Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep. De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning van zijn/haar leerling in de groep en stelt hiervoor een plan op. De intern begeleiders bewaken deze ondersteuning en bieden begeleiding aan de leerkracht;
 • Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen. De interne begeleiders onderzoeken zelf het kind en stellen een plan op. De leerling krijgt extra ondersteuning door de interne begeleiders of door interne deskundigen;
 • Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen. De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u denken aan een expert van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het Eenbes Expertise Netwerk;
 • Niveau 5: Plaatsing op een andere school. Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, gaan we op zoek naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die de ondersteuning wel kan bieden.

We betrekken ouders altijd bij de ontwikkeling van hun kind. Als we zien dat een kind iets extra’s nodig heeft overleggen we dit altijd met zijn/haar ouders. Dit gebeurt al vanaf zorgniveau 2. Hierbij is de leerkracht van het kind en soms ook de intern begeleiders betrokken. Er wordt samen met ouders bekeken welke extra ondersteuning of uitdaging we hun kind kunnen bieden. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit. Het kan voorkomen dat aan ouders gevraagd wordt om thuis ook met hun kind te werken.

Naast de begeleiding willen wij een duidelijk beeld krijgen van de kinderen. Dit doen we als volgt:

Passend onderwijs

Passend onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet

Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een passende plek in de klas krijgen, dus ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij gaat het zowel om lichte als om zware ondersteuning. Voorbeelden zijn begeleiding op school, aangepaste leermiddelen of onderwijs op een speciale school. Bij passend onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van de kinderen en niet van de beperkingen. Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

Het kind in beeld

 • Kindgesprekken

  Al enige tijd hebben we op school de traditie om kindgesprekken te voeren. Een kindgesprek houdt in dat er een gesprek tussen de leerling en de leerkracht plaatsvindt, waarin de leerling meer inzicht krijgt in zijn/ haar kwaliteiten en leerpunten. Tijdens ’n kindgesprek zal de leerling tot een eigen leerdoel komen waaraan hij/ zij de periode erna kan werken. Kinderen zullen hierdoor meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

  Jaarlijks vinden er steeds twee kindgesprekken plaats. Het eerste gesprek vindt rond de herfstvakantie en het tweede gesprek rond de carnavalsvakantie plaats.

 • Groepsbespreking

  Drie keer per jaar voeren de intern begeleiders groepsbesprekingen met de groepsleerkracht. In het begin van het schooljaar bespreken ze met de groepsleerkracht hoe de start van het schooljaar is gegaan, hoe de overdracht is geweest en bekijken ze de aandachtspunten. De andere twee groepsbesprekingen zijn na de toetsmomenten, in maart en juni. Daarin bespreken we de recente toetsresultaten en stellen we nieuwe doelen op voor de komende periode.

 • Bordsessies

  Twee keer per jaar hebben we per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) een bordsessie gepland staan. Hierin bespreken we het sociaal-emotionele stukje op zowel groepsgebied als individueel. We kijken naar successen en formuleren nieuwe acties.

 • Groepsplannen

  De leerkrachten werken met groepsplannen om alle kinderen goed te begeleiden. Door hen te clusteren naar onderwijsbehoefte, krijgen alle kinderen onderwijs op maat. 

  Twee keer per jaar worden de groepsplannen gemaakt en bijgesteld. Daarbij kijken we vooral naar de onderwijsbehoeften van het kind: wat heeft hij of zij nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Indien nodig passen we leermaterialen aan. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider of de zorgleerkracht. 

  In de groepsplannen geven de leerkrachten duidelijk aan welke groep op welk moment extra hulp krijgt. Zo komen alle kinderen aan bod. Kinderen die we op de juiste manier ondersteunen, voelen zich een stuk veiliger en krijgen meer zelfvertrouwen. 

  Soms blijkt dat het leer- of gedragsprobleem zo groot is, dat het –  ondanks alle hulp en extra aandacht –  niet lukt om tot verbetering te komen. Dan roepen we de hulp van externe experts in. Dit kan leiden tot een aanvullend onderzoek. Ouders worden hierbij uiteraard nauw betrokken.

 • Zorgadviesteam

  Soms is de interne zorgstructuur van de school ontoereikend om de problemen van een leerling op te lossen. In zulke gevallen kan de school in overleg met de ouders het zorgadviesteam inschakelen. Eens in de zes weken hebben wij als school een zorgadviesteam gepland staan. Hierbij sluiten de intern begeleiders van onze school aan, de orthopedagoog van de Eenbes, een gezins- en jongerencoach vanuit de gemeente, een jeugdverpleegkundige vanuit de GGD en wanneer nodig een de groepsleerkracht en ouders van het betreffend kind. Het Zorgadviesteam bespreekt de situatie en hulpvraag van de leerling en beoordeelt welke extra begeleiding hij of zij nodig heeft. Soms kan het Zorgadviesteam zelf hulp bieden, in andere gevallen verwijst het de leerling door naar specialistische jeugdhulp of onderwijs-zorgarrangementen.

 • Zorgplan

  De zorg voor elk kind ziet het team als één van zijn belangrijkste taken. Op school is een zorgplan ontwikkeld dat geïntegreerd is in het schoolplan. In het zorgplan worden doelen beschreven rondom de zorg. Deze doelen worden elk jaar geëvalueerd en aangepast door de ib’er. Het zorgplan ligt voor belangstellende ouders/verzorgers op school ter inzage.

 • Leerlingvolgsysteem

  Door de leersituatie goed in beeld te brengen, kunnen we leerproblemen vroegtijdig onderkennen. Meestal kunnen we problemen effectief aanpakken en oplossen. 

  Op onze school nemen wij in de groepen 3 t/m 8 toetsen af die ontwikkeld zijn door Leerling in Beeld. Die geven ons een beeld van waar een kind staat ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland. Met de uitkomsten bepalen we het leerrendement en de noodzaak om een kind extra aandacht te geven. De toets- en testgegevens worden zorgvuldig en discreet opgeslagen. Daardoor hebben we op ieder moment een uitgebreid beeld van het leerpatroon van een kind.

  Kinderen kunnen pas leren, als ze goed in hun vel zitten. Het sociaal-emotioneel functioneren volgen we dan ook nauwkeurig. We gebruiken voor de groepen 1 tot en met 8 Leerling in Beeld om de kinderen in de klas te observeren, bevindingen te registreren, te bespreken en acties in te zetten. In de bovenbouw vullen de kinderen ook zelf vragenlijsten in over hoe ze zich voelen, of hoe ze tegen de leerkracht aankijken. 

  Daarnaast vullen alle leerlingen een keer per jaar het sociogram in. Het inzetten van een sociogram wordt gedaan om een positieve, samenwerkende klas te bevorderen. Door het inzetten van een sociogram krijgt de leerkracht inzicht in de relaties in de klas. Op basis hiervan kan de leerkracht gedrag tussen kinderen bevorderen of juist sturen. Door de uitslag van een sociogram wordt zichtbaar welke leerlingen populair zijn maar ook welke leerlingen buitengesloten of genegeerd worden. Daar gaan leerkrachten mee aan de slag! Alle uitslagen en bevindingen worden met de ib’er besproken. 

  Wij hebben uw kind goed in beeld!