Ouderbetrokkenheid

Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Wij als school nemen ouders serieus en luisteren naar hen. Daarbij staat het belang van het kind voorop. Ouders zijn daarom altijd van harte welkom op onze school en we staan open voor vragen en ideeën.


Veel ouders zijn op een of andere wijze betrokken bij activiteiten op school. Zij verlenen hand- en spandiensten en zijn actief in de oudervereniging of de medezeggenschapsraad. Hieronder een overzicht van alle info-, contact- en participatiemomenten:

Startgesprekken

In de derde week van het nieuwe schooljaar organiseren we startgesprekken. Doel van de startgesprekken is om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en de leerkracht de noodzakelijke informatie over uw kind te verstrekken. Kinderen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor ouders/verzorgers van de groepen 3 en 8 een informatieavond. Hier hoort u specifieke zaken die voor de groepen interessant zijn om te horen en te zien.

Rapporten

Ouders van kinderen uit de groepen 1 en 2 worden in december en april uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek komt het observatieverslag van de leerkracht aan de orde. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen per schooljaar twee maal een rapport mee naar huis. Ouders krijgen de gelegenheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen over het rapport tijdens de ouderavond. Het eerste rapport verschijnt begin februari. Het eindrapport krijgen de kinderen vlak voor de zomervakantie mee.

Inloopochtend

Een paar keer per jaar heeft uw kind de gelegenheid aan u werkjes en boeken te laten zien tussen 08.15u. en 08.30u. Data vindt u in onze jaarplanning.

Website en de Muldermail

De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. Ook tijdens de schoolloopbaan leest u hier praktische informatie en nieuws. Ouders ontvangen tevens via de mail onze maandelijkse nieuwsbrief ‘De Muldermail’.