Voor nieuwe ouders

Welkom! Wij ontmoeten u en uw kind graag op onze school.

Op dit deel van de website vindt u alle informatie over kennismaken, aanmelden en schooltijden.

 

Graag tot ziens op onze school!

 

Via onderstaande link kunt u een virtuele rondleiding door kindcentrum Beekrijk en locatie De Muldershof krijgen.  Zo kunt u op afstand een goede indruk krijgen en de sfeer op onze school proeven. 

 

https://www.dijkmeijer.nl/muldershof/

Nog geen vier jaar?

Als een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Heeft u interesse in onze school? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met directie om een afspraak in te plannen voor een rondleiding door onze school. Aanmelding volgt uitsluitend na een gesprek met directie en/of een rondleiding.

Gezien de groeiende aantallen in de kleutergroepen is het prettig als u uw kind tijdig aanmeldt op onze school. Het is fijn als uw kind minstens een jaar voordat hij/zij vier wordt is aangemeld.

 

Wat is de gang van zaken na aanmelding?

· De gegevens van u en uw zoon/dochter worden in ons leerlingvolgsysteem gezet

· Wanneer de groepsinvulling bekend is bekijkt de leerkracht van groep 1-2 aan de hand van de leerlingenaantallen en de gegevens op het aanmeldformulier in welke groep hij/zij geplaatst wordt. We streven ernaar om de groepsindeling vier weken voor het einde van het schooljaar met u te kunnen delen.

· De formatie wordt via e-mail bekend gemaakt. In deze formatie vindt u terug welke leerkracht in welke groep werkt. Hierin wordt niet vermeld in welke groep uw zoon/dochter geplaatst wordt

· U ontvang in diezelfde week via de post een welkomstgroet met daarop de groep, naam van de leerkracht(en), de datum van de eerste wendag en de datum van de eerste schooldag. Ook ontvangt u een welkomstboekje met meer informatie over de gang van zaken op school welke u samen met uw zoon/dochter kunt doornemen.

· Bij ons op school mag uw kind vijf dagdelen (ochtenden) komen wennen. Dat gebeurt op de vijf dagen voor de vierde verjaardag van het kind. Op zijn/haar verjaardag is uw kind vrij. Tijdens aparte schooldagen laten wij geen kinderen wennen.

· Voor kinderen die instromen op de eerste schooldag van een nieuw schooljaar zijn er geen wenochtenden, behalve het kennismakingsuurtje.

· Drie tot zes weken voorafgaand aan de eerste wendag neemt de groepsleerkracht contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt het aanmeldformulier met u doorgenomen en is er ruimte om vragen te stellen of meer te vertellen over uw zoon/dochter.

 

Om het instromen voor een kind rustig te laten verlopen, hebben wij ervoor gekozen om kinderen die in de laatste zes tot acht weken (afhankelijk van de groepsgrootte) van het schooljaar vier jaar worden niet meer in te laten stromen. Zij starten direct na de zomervakantie.

Instroom vanuit een andere basisschool

Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef.

Sofinummer

Vanaf 1 februari 2006 is de school wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het sofinummer van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen