Zorg

Eén van de allerbelangrijkste opdrachten van onze school is: alle kinderen zodanig begeleiden in hun schoolloopbaan, dat ze hun mogelijkheden en capaciteiten optimaal benutten. Dit kan alleen als we rekening houden met verschillen tussen kinderen. Door goed naar hen te kijken, hun manier van werken te observeren en het werk te beoordelen, signaleren we bij sommige kinderen leerproblemen. We gebruiken de 1-zorgroute om onderwijs op maat te geven.

Groepsplannen

De leerkrachten werken met groepsplannen om alle kinderen goed te begeleiden. Door hen te clusteren naar onderwijsbehoefte, krijgen alle kinderen onderwijs op maat.

 

Twee keer per jaar worden de groepsplannen gemaakt, bijgesteld en met de intern begeleider besproken. Daarbij kijken we vooral naar de onderwijsbehoeften van het kind: wat heeft hij of zij nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Indien nodig passen we leermaterialen aan. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider of de zorgleerkracht.


In de groepsplannen geven de leerkrachten duidelijk aan welke groep op welk moment extra hulp krijgt. Zo komen alle kinderen aan bod. Kinderen die we op de juiste manier ondersteunen, voelen zich een stuk veiliger en krijgen meer zelfvertrouwen.


Soms blijkt dat het leer- of gedragsprobleem zo groot is, dat het –  ondanks alle hulp en extra aandacht –  niet lukt om tot verbetering te komen. Dan roepen we de hulp van externe experts in. Dit kan leiden tot een aanvullend onderzoek. Ouders worden hierbij uiteraard nauw betrokken.

Zorgplan

De zorg voor elk kind ziet het team als één van zijn belangrijkste taken. Op school is een zorgplan ontwikkeld dat geïntegreerd is in het schoolplan. In het zorgplan worden doelen beschreven rondom de zorg. Deze doelen worden elk jaar geëvalueerd en aangepast door de ib'er. Het zorgplan ligt voor belangstellende ouders/verzorgers op school ter inzage.

Leerlingvolgsysteem

Door de leersituatie goed in beeld te brengen, kunnen we leerproblemen vroegtijdig onderkennen. Meestal kunnen we problemen effectief aanpakken en oplossen.

 

Op onze school nemen wij in de groepen 1 t/m 8 toetsen af die ontwikkeld zijn door CITO. Die geven ons een beeld van waar een kind staat ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland. Met de uitkomsten bepalen we het leerrendement en de noodzaak om een kind extra aandacht te geven. De toets- en testgegevens worden zorgvuldig en discreet opgeslagen. Daardoor hebben we op ieder moment een uitgebreid beeld van het leerpatroon van een kind. Ons leerlingvolgsysteem is al jaren succesvol.


Kinderen kunnen pas leren, als ze goed in hun vel zitten. Het sociaal-emotioneel functioneren volgen we dan ook nauwkeurig. We gebruiken voor de groepen 1 tot en met 8 het instrument ZIEN om kinderen in de klas te observeren  bevindingen te registreren, te bespreken en acties in te zetten. In de bovenbouw vullen de kinderen ook zelf vragenlijsten in over hoe ze zich voelen, of hoe ze tegen de leerkracht aankijken.

Daarnaast vullen alle leerlingen twee keer per jaar het sociogram in. Het inzetten van een sociogram wordt gedaan om een positieve, samenwerkende klas te bevorderen. Door het inzetten van een sociogram krijgt de leerkracht inzicht in de relaties in de klas. Op basis hiervan kan de leerkracht gedrag tussen kinderen bevorderen of juist sturen. Door de uitslag van een sociogram wordt zichtbaar welke leerlingen populair zijn maar ook welke leerlingen buitengesloten of genegeerd worden. Daar gaan leerkrachten mee aan de slag! Alle uitslagen en bevindingen worden met de ib'er besproken.

 

Wij hebben uw kind goed in beeld!

Passend onderwijs