Onderwijs

Leerlingenraad

Wji vinden het belangrijk om leerlingen mee te laten denken over onze school. De leerlingenraad wordt gevormd door telkens één leerling uit de groepen 5 t/m 8 en de directeur.

Het doel van de leerlingenraad is om met ideeën en feedback van de kinderen de school fijn te houden en nog beter te maken. In de leerlingenraad bespreken we de volgende onderwerpen:

-          Inrichting van de school

-          Buitenspelen

-          Inrichting van het onderwijs (voorbeeld hobby uur)

-          Hoe goed gaan we met elkaar om?

-          Ideeënbus van de klas (mening en suggesties van klasgenoten)


Meer informatie vindt u onder het kopje 'groepen' en 'leerlingenraad'.  De data van de bijeenkomsten van de leerlingenraad staan in onze jaarplanning.

 

 

Ons onderwijs heeft een duidelijke structuur en organisatie. We werken met jaargroepen, waarin kinderen van ongeveer gelijke leeftijd bij elkaar zitten. 

Via een duidelijke en gestructureerde aanpak stimuleren we de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk – op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief niveau.

DenkBeelden en coöperatieve werkvormen

Wij werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen. DenkBeelden zijn grafische modellen die helpen ons denken en leren te stimuleren. Ze ondersteunen de creativiteit van uw kind. Coöperatieve werkvormen geven ook het sociale aspect van het leren aandacht. Wij passen de diverse werkvormen met regelmaat toe tijdens het uitleggen of verwerken van de leerstof. Dat kan betekenen dat uw kind op het einde van het schooljaar of al eerder een werkboekje mee naar huis brengt, waarin niet alle opdrachten zijn gemaakt. Deze opdrachten zijn dan vervangen door denkbeelden. 

 

Dankzij DenkBeelden en coöperatieve werkvormen zijn de kinderen heel betrokken.

Groep 1-2

In groep 1 en 2 geven we elk kind de kans zich op eigen tempo te ontwikkelen. We dagen uw kind uit, zorgen voor de juiste prikkels. Vanuit het spel komt uw kind tot leren. We richten ons onderwijs zo in, dat kinderen met elkaar kunnen spelen, op onderzoek uitgaan en praten over verschillende onderwerpen. Bij een stagnerende ontwikkeling kan speciale leerlingbegeleiding in beeld komen.

Groep 3-8

In groep 3 tot en met 8 werken we kindgericht én leerstofgericht. In de hele school zorgen we voor differentiatie met diverse instructievormen in de lessen. Per vak- en vormingsgebied gaan we uit van een basisprogramma dat alle leerlingen moeten beheersen. Voor iedere les, trimester en leerjaar zijn doelen vastgelegd. De leerkracht houdt bij of deze doelen behaald worden. Ook hier kan speciale leerlingbegeleiding in beeld komen.

Plusklas

Knderen die snel door hun leerstof heen zijn en op alle gebieden zeer goed presteren, is de ‘Laarbeekse Plusklas’ opgericht. Deze plusklas is voor leerlingen die naar een Eenbes-school in Laarbeek gaan en aan bepaalde criteria voldoen. Zij worden via de intern begeleider van de eigen school aangemeld.

Voortgezet onderwijs

Ons onderwijs is gericht op het eigene van ieder kind. Maar ook op wat de maatschappij nu en later van hen vraagt. Dit betekent dat we een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs heel belangrijk vinden.

Uitgangspunten

Om onze visie kracht bij te zetten hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Kinderen voelen zich bij ons veilig en komen graag naar school.
  • Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling, op zijn eigen niveau.
  • De leerkracht wordt steeds meer begeleider van het leerproces van het kind.
  • In onze lerende organisatie heerst een goed werkklimaat onder de collega’s.
  • Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk.
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben respect voor elkaar.
  • De zorg is structureel goed verzorgd.
  • We hebben een up-to-date onderwijskundig pakket en creëren daarbij een doorgaande lijn in de school.
  • Het werken met computers is geïntegreerd in ons onderwijs.