Missie en visie

Onze missie en visie zijn de leidraad voor onze ontwikkeling. Wij zijn een school met een breed aanbod en we blijven ons continu ontwikkelen. Daar hebben we plezier in.

Kind centraal

De Muldershof biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien – op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied.


Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen, en de behoefte aan waardering – van en voor anderen – vormen een belangrijke basis waarop uw kind zich kan ontwikkelen tot een positief-kritische, zelfstandige en sociaal vaardige medeburger.


Bij ons leert uw kind leren. Wij streven naar samenwerking met alle partners rondom uw kind. Onze werk-, leer- en benaderingswijze sluit aan op zijn of haar leefwereld. Daarbij vinden wij het essentieel dat we goed contact hebben met u. We informeren u dan ook proactief. Samen met alle betrokkenen – binnen en buiten de school – realiseren wij onze doelen!

Onze kernwaarden

De Muldershof staat voor 5 kernwaarden: professioneel, betrokken, samen, toekomstgericht, eigenheid.

Zo zijn we. Wat we doen vloeit daaruit voort.

Professioneel.

Leerlingen leren planmatig en doelgericht. Samen met de leerkracht en met elkaar. We dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: ze leren doelen stellen, reflecteren en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend – gezamenlijk en individueel.

Betrokken.

Door onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. We hebben oog voor de eigenheid van kinderen en sluiten daarbij aan.

Samen.

Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle vormen van samenwerking bij ons op school: tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd. En in een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving.  Op onze school werken de kinderen samen in coöperatieve werkvormen.

Toekomstgericht.

Wij werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. We stimuleren kinderen eigen keuzes te maken en zelfstandig te zijn. In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de start- en rapportgesprekken. Teamleden maken gebruik van elkaars kwaliteiten en zijn voortdurend in ontwikkeling.

Eigenheid.

Onze school kenmerkt zich door rust, structuur, duidelijkheid en een warm pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich welkom voelen. Bij ons op school leren de kinderen met DenkBeelden Eenbes Basisonderwijs heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze vernieuwende methodiek. DenkBeelden is een praktische didactische werkwijze die nauw aansluit op het leren in de 21ste eeuw. Deze wijze van leren geeft handen en voeten aan ons onderwijs. Op een onderbouwde, duurzame, toekomstbestendige én innovatieve wijze.