Kwaliteit

 

Op Brede school De Muldershof werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,5 en daar zijn we blij mee!

   

Doelgroep

Intern gemiddeld rapportcijfer

Extern gemiddeld

rapportcijfer

Verschil intern en extern

Medewerkers 2019

8,3

7,7

0,6

Ouders 2019

8

7,6

0,4

Leerlingen 2019

8,5

8,1

0,4 

 

De eerste kolom betreft De Muldershof, de tweede is het gemiddelde van alle Eenbesscholen.

  

Een samenvatting van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek kunt u inzien op deze website onder het kopje ouders - documentatie

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. 

 

Leervorderingen

Medio november maken de kinderen van  groep 7 de ADIT. Met behulp van deze resultaten weten we wat uw kind al kan en waar uw kind nog moeite mee heeft. De leerkrachten in de bovenbouw houden hier rekening mee in het daaropvolgende leerjaar.

Alle leerlingen van groep 8 van onze school maken jaarlijks een eindtoets. Dat is bij ons op school de ROUTE 8 Eindtoets.

De landelijke toets gaat over taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Met de uitslagen van het leerlingvolgsysteem in combinatie met het advies van de leerkrachten, komen wij tot een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs.

 

Hieronder staat onze gemiddelde eindscore per schooljaar weergegeven:

 

Schooljaar 2017 (Route 8)           Onze schoolscore 205,3 

Schooljaar 2018 (Route 8)           Onze schoolscore 210,1

Schooljaar 2019 (Route 8)           Onze schoolscore 209,7

Schooljaar 2020 (Route 8)           I.v.m. Corona is er landelijk geen eindtoets afgenomen.

Schooljaar 2021 (Route 8)           Onze schoolscore 199,0

Schooljaar 2022 (Route 8)           Onze schoolscore 195,2

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uit analyse van  de gegevens die we van het voortgezet onderwijs hebben gekregen, blijkt dat 95% van de kinderen van De Muldershof na 3 schooljaren in het voortgezet onderwijs nog aan het schoolniveau deelneemt dat overeen komt met het advies dat de basisschool destijds gegeven heeft.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel leerlingen stromen door naar havo of vwo. Dat hangt onder andere samen met de schoolpopulatie. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 4 schooljaren

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de richting waarnaar  de kinderen in de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs doorstroomden.

 

 

 

Gr. 8

2018

2019

Gr. 8

2019

2020

Gr. 8

2020

2021

Gr. 8

2021

2022

 

29 lln.

40 lln.

27 lln.

 32 lln.

VMBO-BB-KB-GT

13

19

10

15

VMBO-TL/HAVO

1

3

3

5

HAVO

6

9

4

4

HAVO/VWO         

4

3

9

2

VWO(+)/Gymnasium

5

6

1

6

 

 Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

 

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we door het gebruik van goede methoden, bekwaam personeel, een goed opgezet leerlingvolgsysteem en de inzet van ICT.

 

Kwaliteitsverbetering door goede methoden

In onze school geven we les met moderne lesmethoden. We kijken bij nieuwe aanschaf of deze:

·         aansluit bij de schoolontwikkeling;

·         uitdagend genoeg is voor onze leerlingen;

·         voldoende leer-/oefenstof bevat;

·         differentiatiemogelijkheden biedt;

·         voldoet aan de referentieniveaus/kerndoelen.

 

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel

Onze school beschikt over een team vakkundige leerkrachten. Hiermee bedoelen we dat we inhoudelijk goede leerkrachten zijn die modern onderwijs geven volgens de nieuwste methodieken. We blijven onszelf constant scholen, zowel persoonlijk als in teamverband. We maken afspraken hoe we de talenten van teamleden zo goed mogelijk in kunnen zetten.

Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de totale ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Kwaliteitsverbetering door middel van het leerlingvolgsysteem

Om een goed beeld van de kinderen te krijgen, nemen we twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor de basisvakken. De digitaal verwerkte resultaten geven een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen gedurende de schoolperiode en geven aan of we de wijze van onze manier van lesgeven, de leerstof en de leertijd moeten verbeteren of wijzigen. Dit doen we om zo goed mogelijk bij de leerbehoefte van uw kind aan te sluiten. Toetsen zijn momentopnames. Om een compleet beeld van kinderen te krijgen is meer nodig. Naast methodetoetsen zijn daarom observaties belangrijk. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van observaties.

 

Kwaliteitsverbetering door middel van Koersplan, samenwerken, visitaties en audits

Vijf uitgangspunten staan voor de Eenbes bij kwaliteitszorg centraal:

1.    Vertrekken vanuit het kind.

Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school, maar hoort haar basis te hebben in het primaire proces in de klas. We doen ons werk goed voor de kinderen. Het is daarom nodig dat de school, en daarbinnen de leerkrachten en directieleden, hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan handelen.

2.    Richtinggever is het Koersplan 2020-2024: leren met passie

De wereld beweegt. We leven samen met steeds meer mensen, meer kinderen, meer culturen. En vernieuwingen vliegen ons om de oren, zeker in de Brainport-regio. De impact van deze voortdurende veranderingen is groot. In dit nieuwe koersplan lees je hoe we bij Eenbes Basisonderwijs inspelen op deze ontwikkelingen en hoe we omgaan met vragen van vandaag de dag.  Daarmee hebben de Eenbesscholen hetzelfde reisdoel. De route erheen kan en mag per school verschillen.

3.    Ontwikkeling van leerkrachten staat centraal.

De vaardigheden van de leerkracht zijn bepalend. De aandacht voor (de ontwikkeling van) het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren en voor het leren van de leerlingen is de basis van onze kwaliteitszorg.

4.    Samenwerken brengt ons verder.

Eenbes Basisonderwijs heeft interne visitaties en een eigen Expertise Netwerk ontwikkeld. De interne visitaties en het Netwerk zijn gericht op leren en samenwerken, geven en delen.

5.    Aansluiten bij ontwikkelingen bij de inspectie en de overheid.

Naast de interne kwaliteitszorg moeten de inhoud en opbrengst van de activiteiten extern getoetst worden. Het externe oordeel wordt gegeven door opgeleide auditoren van andere Eenbesscholen op basis van het Eenbes auditkader: goed, gedegen, eigentijds en uitdagend onderwijs.

6.    Kwaliteit kost tijd.

Kwaliteitszorg die uitgaat van zelfevaluatie, visitaties en audits kan alleen gerealiseerd worden als op de school en in de stichting een passende cultuur is ontwikkeld. Er is een cultuur nodig die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling. Dat kost tijd.

Voortbouwend op deze uitgangspunten, richt onze kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen van de school en de samenhang daartussen. Daarmee is het een zaak van alle geledingen in onze scholen: docenten, ouders, leerlingen, schoolleiding en bestuur.

 

Kwaliteitsverbetering door regelmatige tevredenheidsonderzoeken

Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven rapportcijfers voor de hele school en hun waardering op onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management en bedrijfsvoering. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, teams en bestuur en is uitgangspunt voor de verdere schoolontwikkeling. De jongste afname was in 2015 en de afnamen voor 2017 en 2019 zijn reeds gepland.

 

Kwaliteitsverbetering door inzet ICT

In alle groepen wordt met onderwijs ondersteunende programma’s gewerkt. Het computergebruik van de leerlingen is geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. We werken aan competenties zodat kinderen mediawijzer worden en leren ze om vaardiger te worden op de computer. Dit doen we al vanaf groep 1.

 

Andere ICT inzet is het gebruik van het leerlingen administratiesysteem ParnaSSys. Via de ouderportal van ParnaSSys kunnen ouders een kijkje nemen in het schooldossier van hun kind.

 

Denkbeelden en coöperatieve werkvormen:

  • Voortzetting in het werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen. We leren werken met diverse nieuwe DenkBeelden, coöperatieve werkvormen en met digitale DenkBeelden.

Opbrengstgericht werken:

  • Het voortzetten van het maken van ontwikkelings-perspectieven (OPP’s) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  • Het bewaken van het leerproces door o.a. gesprekken met kinderen te voeren over het leren in een les.
  • Het bewaken van de resultaten van taal, doelen zijn gesteld. Hier werken wij aan door het IGDI-model in te zetten en ontwikkelingen van 2015-2016 voort te zetten voor begrijpend luisteren, woordenschat en begrijpend lezen.
  • Het werken met groepsplannen en het aansluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen helpen ons deze doelen te realiseren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

  • Het uitvoeren van de nieuw opgezette doorgaande lijn met bijbehorende activiteiten. Schoolbreed komen thema’s aan de orde, ouders worden hierin meegenomen via informatie in onze maandelijkse Muldermail. Daarnaast zijn thema’s zichtbaar in de school en in de klassen d.m.v. posters en foto’s.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.